Avís legal


L'accés i la navegació al lloc web, o l'ús dels seus serveis impliquen l'acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions, així com de les Polítiques de Privadesa i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Si us plau, us recomanem que les llegiu amb atenció per saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra Web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això us concerneixen.


Informació Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de la pàgina web són:


IdentitatDFLABS TECH SOLUTIONS SL
CIFB12936134
Adreça postalDFBuilding - C/Valencia-Late 4 (Pol.Ind.Ull Fondo), Les Alqueries (Castellón), España
Telèfon+34 964 24 78 15
Correu electrònicrgpd@orbys.eu
RegistreInscrita en Registro Mercantil de Castellón, Tomo 418, Libro 183, Sección nº2, Folio 126, Hoja CS3424.

L'accés a la Web suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per altres, pel titular i en qualsevol moment sense avís previ. Us recomanem que accediu a les presents condicions de tant en tant per comprovar les vostres possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.


Condicions generals d'ús

Les següents Condicions Generals regulen l'ús i l'accés al portal web, la finalitat del qual és establir pautes de bon ús i comportament de la mateixa. DFLabs Tech Solutions, S.L., posa a disposició dels usuaris informació sobre l'ús, els serveis i els continguts que s'allotgen a la web. A través d'aquesta, l'usuari pot tenir accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.


L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei ia les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que es puguin establir per al possible accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment els altres usuaris de la mateixa.


En cas d'incompliment total i/o parcial per l'usuari de les presents condicions generals d'ús, DFLabs Tech Solutions, S.L. es reserva el dret de denegar l'accés a la web, sense necessitat de previ avís a l'usuari.


Obligacions generals de l'usuari

L'usuari, en acceptar les presents condicions generals d'ús, s'obliga expressament a:

  • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar o sobrecarregar les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que n'impedeixi la utilització normal.

  • Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al nom d'usuari, i és responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers.

  • No introduir ni fer continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres Usuaris com de terceres empreses alienes a DFLabs Tech Solutions, S.L.

  • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i/o expressament prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de DFLabs Tech Solutions, SL, els seus usuaris i/o tercers.

  • No oferir ni distribuir productes i serveis, ni fer publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de DFLabs Tech Solutions, S.L.


L'Usuari respondrà tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que DFLabs Tech Solutions, S.L. o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes Condicions Generals d'Ús o de la llei en relació amb l'accés i/o la utilització de la pàgina.


Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos i representacions gràfiques), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals DFLabs Tech Solutions, SL és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.


L'Usuari s'obliga a fer servir els continguts de manera diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. DFLabs Tech Solutions, S.L. autoritza l'Usuari per visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per fer reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de DFLabs Tech Solutions, S.L. o dels legítims titulars de les mateixes.


L'Usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquest Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.


Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s'han establert únicament com a utilitat per a l'Usuari. DFLabs Tech Solutions, S.L. no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del contingut.


DFLabs Tech Solutions, S.L. no assumeix cap responsabilitat La derivada de l‟existència d‟enllaços entre els continguts d‟aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre DFLabs Tech Solutions, S.L. i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.


Per fer enllaços amb la pàgina web serà necessària l'autorització expressa i per escrit de DFLabs Tech Solutios, S.L.


Responsabilitat

DFLabs Tech Solutions, S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet.


DFLabs Tech Solutions, S.L. no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de DFLabs Tech Solutions, S.L.

  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

  • Ús indegut o inadequat de la pàgina web de DFLabs Tech Solutions, S.L.

  • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades.


DFLabs Tech Solutions, S.L. no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a DFLabs Tech Solutions, S.L. que comporti o pugui suposar la realització dactes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a lhonor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.


Protecció de Dades de Caràcter Personal

Tota la política de tractament de dades personals la trobareu a la Política de Privadesa, que forma part integrant d'aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem col·locat en un document a part: Política de Privadesa.


Legislació

Aquest Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran dacord amb la Legislació Espanyola. L'usuari, pel sol fet d'accedir a la pàgina web o obtenir la condició d'usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment que els tribunals competents per defecte puguin conèixer qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb aquestes condicions, o amb el seu ús d'aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix Lloc.


Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les clàusules restants no es veurà afectada.